Truck
arilans
betons

Privātuma Politika

Vispārīgie jautājumi

SIA “ARILANS” ir būvniecības uzņēmums, kas galvenokārt apstrādā klientu sadarbības partneru darbinieku, kā kontaktpersonu un savu darbinieku personas datus.
SIA “ARILANS”, reģistrācijas numurs: LV40003415976 (turpmāk – ARILANS), kā pārzinis, apstrādājot personas datus ievēro Eiropas Savienības un Parlamenta Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības.
Pārziņa kontaktinformācija: Stopiņu nov., Ulbroka, Dauguļu iela 5, LV-2130, E-pasts: leonid@arilans.lv, telefons: +371 67910933

Šī Privātuma politika izskaidro klientiem, kā ARILANS apstrādā fizisko personu datus un informē par ARILANS veikto personas datu apstrādi.

Personas datu apstrādes posmi un mērķi

ARILANS pamatā iegūst personas datus, pamatojoties uz klienta (fiziskās personas) vai tā pilnvarotās personas sniegto informāciju par sevi. ARILANS apstrādā potenciālo klientu un klientu personas datus šādiem mērķiem:

 • Personāla vadība un grāmatvedības uzskaite
 • Saziņa ar klientu
 • Klientu sadarbības partneru datu uzkrāšana sadarbības mērķiem
 • GPS datu uzkrāšana par transportlīdzekļu kustību

Personas datu apstrādes tiesiskie pamati


ARILANS apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Līguma noslēgšanas vai līguma izpildes mērķiem
 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
 • ARILANS leģitīmās intereses nodrošināšana

Personas datu glabāšanas ilgums


ARILANS glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • ARILANS pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • ARILANS ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • ARILANS ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības.

ARILANS klienta personas datu saņēmēji


ARILANS klienta personas datiem saistībā ar šā Līguma izpildi var būt piekļuve ARILANS darbiniekiem, apstrādātājiem, apakšuzņēmējiem, sadarbības partneriem. ARILANS var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku funkciju veikšanu.
Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

ARILANS klienta tiesības piekļūt saviem personas datiem, citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, vai realizētu citas datu subjekta tiesības, datu subjektam pēc izvēles ir jāiesniedz:

 • rakstisks un parakstīts iesniegums, kas adresēts SIA “ARILANS”, Stopiņu nov., Ulbroka, Dauguļu iela 5, LV-2130 vai
 • iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas adresēts SIA “ARILANS” un nosūtīts uz e-pasta adresi: leonid@arilans.lv

ARILANS veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (atbilde tiks nosūtīta ierakstītā pasta sūtījumā, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto pasta adresi). Atbildi var saņemt arī klātienē ARILANS birojā (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

Datu subjektam atsevišķos gadījumos ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi Regulas noteikumiem.

Kontaktpersona personas datu apstrādes jautājumos ir sasniedzama:

Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai.

Izmaiņas Privātuma politikā

Šis dokuments ir spēkā no 2019.gada 07. maija

sia Arilans ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē – www.arilans.lv